top of page

LIÊN LẠC

San Diego County Office of Education Building

2202 Comstock St, San Diego, CA 92111


Thư Tín: 

P.O. 712544 San Diego, CA 92171-2544


Điện Thư: info@van-lang.org

Ban Điều Hành: administration@van-lang.org 

Webmaster:  webmaster@van-lang.org  

(Ý kiến đóng góp cho website nầy) 


Điện Thoại:
Thầy Dương Thanh Phong (Hiệu Trưởng): 858-229-6197 
Thầy Trần Đức Việt (Phó HT, Điều Hành): 858-487-8732 
Cô Nguyễn Thùy Trang (Phó HT, Giám Học): 858-243-2502

bottom of page